Sector Privatblackbox detectius desenvolupa la seva activitat en els següents camps:

Matrimonial

En casos de falta de confiança amb la parella, blackbox realitza controls sobre la fidelitat matrimonial així com la verificació en separacions i divorcis. La confirmació d’adquisició de noves parelles o ingressos per a la revisió de les pensions de manutenció.

up
Custodia de fills i pensions alimentàries.

blackbox ofereix els controls del ex cònjuge per tal de demostrar actituds il•lícites vers als fills en comú com, consum de drogues, alcohol, desatenció al menor o incompliment de horaris de custodia, per tal d’aportar probes sòlides davant del tribunal competent per tal de sol•licitar una revisió o modificació dels termes de la custodia compartida, revisió de pensions alimentaries, etc.

up
Conducta de fills o familiars

Els seguiments de blackbox destinats a la verificació de conductes conflictives de fills o familiars relacionades amb consum de drogues, captació per part de sectes, alcoholisme i addicció al joc, li poden aportar una informació de gran vàlua i veraç per a prendre la millor decisió per tal de solucionar el problema.

up
Determinació de paternitats

En casos de dubte o reclamació de paternitats, blackbox pot realitzar una recollida de mostres biològiques, per tal de ser analitzades pels laboratoris especialitzats i tenir una informació clara i contundent com a resposta.

up
Recerca i localització de persones.

blackbox localitza persones per a entregues de citacions judicials, reclamacions de deutes, etc.

up
Recerca i localització de bens.

En el camp de les reclamacions econòmiques, blackbox realitza una exhaustiva investigació patrimonial del deutor i del seu entorn, per tal de localitzar propietats o bens embargables i procedir a la reclamació judicial de deutes, essent una inversió molt rentable per al client.

up

Sector Immobiliari

Serveis
© BlackBox 2005-2013 Lic. 1668 - Col. 299
Política de privacidad | T. 644 41 71 81 | info@blackboxdetec.com
VirtualDomus